შეგაწუხა რეკლამამ?

გაიარე მარტივი რეგისტრაცია საიტზე და რეკლამები აღარ შეგაწუხებს

შეგაწუხა რეკლამამ?
წესები
ძირითადი წესები
1. საიტი არის შუამავალი, რომელიც ეხმარება გამყიდველს და მყიდველს დაუკავშირდნენ ერთმანეთს
2. საიტზე განთავსებული არცერთი პროდუქტი არ ეკუთვნის საიტის მესაკუთრეს და არ ფლობს არანაირ ინფორმაციას მათი რეალური მდგომარეობის შესახებ
3. ნებისმიერი პირი საიტზე პირად ინფორმაციას ანთავსებს საკუთარი სურვილით, მისი ინტერესებიდან გამომდინარე
4. საიტზე ინფორმაციის განთავსებისას ავტორი ეთანხმება, რომ ინფორმაცია იქნება ღია და ნებისმიერ მომხმარებელს შეეძლება მისი ნახვა. ამიტომ მომხმარებელი თავის თავზე იღებს ყველა რისკს დაკავშირებულს ამ ინფორმაციის გავრცელებასთან
5. საიტზე განთავსებულ ინფორმაციას არ აქვს იურიდიული ძალა, მომხმარებელი ვალდებულია ნებისმიერი ფინანსური გარიგების წინ გადაამოწმოს ინფორმაციის სისწორე.

რეგისტრაცია
1. მომხმარებელი ვალდებულია მიუთითოს რეალური მონაცემები
2. რეგისტრაციის დროს აკრძალულია სხვა პიროვნების მონაცემების მითითება
3. აკრძალულია მომხმარებლის სახელში ნებისმიერი სახის შეურაცხმყოფელი ფრაზის მითითება

განცხადების დამატება
1. მომხმარებელს ეკრძალება განათავსოს განცხადება, რომლის შინაარსიც ეწინააღმდეგება საქართველოს მოქმედ კანონმდებლობას.
2. განცხადების საიტზე განთავსებისთვის აუცილებელია გაიაროთ რეგისტრაცია და დაეთანხმოთ წესებს
3. საიტზე განცხადების დამატების უფლება აქვს ყველა ფიზიკურ და იურიდიულ პირს, გარდა 18 წლამდე ფიზიკური პირებისა
4. მომხმარებელი ვალდებულია განათავსოს სრული ინფორმაცია პროდუქტი შესახებ
5. განცხადების განთავსებით მომხმარებელი ადასტურებს, რომ მას აქვს განცხადებაში მითითებული პროდუქტი რეალიზაციის უფლება
6. საიტზე განცხადებების განთავსება უფასოა და გამოჩნდება მოდერაციის შემდეგ

განცხადება არ უნდა
1. იყოს მცდარი, არაზუსტი და არ უნდა შეჰყავდეს შეცდომაში მომხმარებელი
2. ემსახურებოდეს თაღლითობას, ტყუილს ან ნდობით ბოროტად სარგებლობას
3. შეიცავდეს ინფორმაციას მოპარული, ან ყალბი პროდუქციის ყიდვა-გაყივდის შესახებ
4. შეიცავდეს მუქარას ვინმეს მიმართ
5. მოუწოდებდეს კრიმანალური ქმედებისაკენ
6. შეიცავდეს პორნოგრაფიულ შინაარსს
7. ეხებოდეს მესამე პირის საკუთრებას, არ უნდა არღვევდეს მესამე პირის პირად უფლებებს
8. შეიცავდეს ინფორმაციას, რომელიც შელახავს მესამე პირის ღირსებას ან ბიზნეს რეპუტაციას
9. შეიცავდეს რელიგიური, ეთნიკური, თუ სხვა სახის უმცირესობათა დისკრიმინაციას
10. უწევდეს მხარდაჭერას, ან პროვოცირებდეს ტერორისტულ და ექსტრემისტულ ქმედებებს
11. შეიცავდეს სარეკლამო ინფორმაციას(აკრძალულია განცხადებაში სხვა ვებ. გვერდის მითითება)
12. იყოს საიტზე მანამდე განთავსებული განცხადების დუბლიკატი
13. არღვევდეს რაიმე სხვა გზით საქართველოს მომქმედ კანონმდებლობას
მოდერაციაზე 0
ავტორიზაცია
ვალუტა სულ
GEL
USD
EUR
RUB